تخت زایمان

pink

تخت زایمان

انواع تخت های زایمان برای بیماران زنان زایمان در هر مرحله از کار-

 

مدل TN110