تجهیزات اتاق های بیمارستان

light blue

تجهیزات اتاق های بیمارستان

انواع تخت های بیمارستانی، ساده، انواع ترالی، کمد و …